Du er her

Barn i Villa

Er en omsorgsinstitusjon for barn mellom 6-13 år som av ulike grunner ikke kan bo hjemme eller skal flytte ut av fosterfamilien. Barn i Villa tar imot akuttplasseringer, korttidsplasseringer og langtidsplasseringer av begge kjønn, samt søskenplasseringer og kartleggingsoppdrag.

En omsorgsinstitusjon hvor barna bor sammen som en utvidet familie

Barn i Villa er en omsorgsinstitusjon hvor barna bor sammen som en utvidet familie, hvor våre medarbeidere ivaretar barnas daglige omsorg og trygghet. Gjennom å delta aktivt i barnas hverdag 24 timer i døgnet ,fungerer våre medarbeidere som foreldrenes «stedfortredere» for barna under oppholdet.

Vårt overordnede mål er å yte god omsorg, trygghet og forutsigbarhet gjennom tilrettelegging av den praktiske hverdagen for barnet."

Gjennom dagliglivets samhandling utvikles sosiale ferdigheter og mening skapes ved at barna inngår som en aktiv deltaker i fellesskapet. Strukturen vi følger i hverdagen legger utgangspunktet for læring knyttet til rutiner, planmessighet, forutsigbarhet, trygghet, samspill, kommunikasjon og evne til gjennomføring.

Omsorgsinstitusjonen vil fungere som en arena for både å lære nye ferdigheter, trene på ferdigheter som er mangelfulle, avlæring av negativ atferd, samt fokus på anerkjennelse og mestring. I tillegg til deltakelse i fellesskapet, legges det til rette for individuell oppfølging gjennom et tilpasset behandlingsopplegg for det enkelte barn.

Barn i Villa kan etablere et enetiltak for barn utover fylte 13 år etter oppdrag fra barnevernstjenesten.