Om oss

 

OM OSS

BOenheten AS består i dag av tre avdelinger lokalisert i Oslo og i Bergen. Vi er til sammen cirka 55 ansatte.

BOenheten Oslo og BOenheten Bergen er institusjoner for ungdommer mellom 16-  20 (23) år, som av ulike grunner ikke kan bo hjemme eller i fosterfamilie, eller som av ulike årsaker har et institusjons brudd bak seg. Avdelingene tar imot både korttidsplassering og langtidsplassering, samt plasseringer av begge kjønn. BOenheten Oslo tilbyr også akuttplasseringer. BOenheten Oslo begynte sin virksomhet i september 2004, mens BOenheten Bergen begynte sin virksomhet i november 2008. BOenheten Oslo og BOenheten Bergen er godkjent for plasseringer etter Lov om barnevern §§ 4-4,4 ledd, 4- 12 og 4- 26. BOenheten Oslo er også godkjent etter Lov om barnevern § 4- 6. 2. ledd.

Barn i Villa, lokalisert på Ullern i Oslo, er en langtidsinstitusjon for barn mellom 7-12 (13) år som av ulike grunner ikke kan bo hjemme eller skal flytte ut av fosterfamilien. Adkomsten til villaen er mange trapper opp, slik at begrensning ifht dette er at tilbudet ikke er egnet for barn med funksjonshemming. Barn i Villa tar imot akuttplasseringer, korttidsplasseringer og langtidsplasseringer av begge kjønn, samt søsken plasseringer og kartleggingsoppdrag. Med korttidsplassering menes den perioden det tar fra plassering til eksempelvis barnet skal i fosterhjem eller flyttes hjem. Langtidsplassering defineres som at barnets bo situasjon skal være institusjon etter avklaring om evt. plassering i fosterhjem eller flytte hjem. Tidsperioden for kort- og langtidsplassering er vanskelig å definere da dette er en vurdering fra plassering til plassering. Men, det kan sies at det er knyttet opp imot målsetting og vurderinger rundt barnet.

Barn i Villa begynte sin virksomhet i november 2015, og er godkjent for plasseringer i henhold til Lov om barnevern §§ 4-4,4 ledd, 4- 12 og 4-6. 1 og 2. ledd.

BOenhetens avdelinger har rammeavtaler med Bufdir for Bufetat region øst, Bufetat region vest og Oslo Kommune. Disse avtalene gir Bufetat region øst og vest, samt Oslo kommune mulighet til å disponere 14 plasser i BOenheten Oslo, 7 plasser i BOenheten Bergen og 4 plasser i Barn i Villa.

 

BOenheten Oslo og BOenheten Bergen et utradisjonelt institusjonskonsept

BOenheten er en utradisjonell institusjon i den forstand at ungdommene bor i egne leiligheter, og ved at det ikke legges opp til noe planlagt fellesskap, ungdommene imellom, slik det ofte er i de mer tradisjonelle institusjonene. Leilighetene til ungdommene er forbeholdt den individuelle behandling og er i denne sammenheng den viktigste «terapeuten» i BOenheten hvor arbeid rundt familie,- og annet eksternt nettverk foregår. Grunnen til dette er nettopp blant annet at institusjonen ikke ønsker at ungdom som bor i BOenheten skal treffes og samles om negative og destruktive ideer og aktiviteter. Samtidig gir det institusjonen en mulighet til å tilpasse behandlingsopplegget, til den enkelte ungdom. Denne organiseringen gjør også at mye av det daglige endringsarbeidet kan foregå inne i leiligheten uforstyrret hvor den dedikerte miljøterapeut kan drive ferdighetstrening og samtaleterapi med «sin» ungdom. I tillegg får ungdommen rom til å prøve og feile, uten et stort publikum. Samtidig unngår vi med organiseringen at ungdommen føler seg truet av voksengruppen i sårbare prosesser.

Vi tror derfor ikke på fellesskapet som metode i denne formen for organisering. Å velge en slik organisering som BOenheten representerer, innebærer at vi kan få til noe av det viktigste; Å lage skreddersydde individuelle opplegg rundt den enkelte ungdommens behov og utvikling. Den individuelle tilpasning ivaretas gjennom at ungdommene får tildelt hver sin leilighet og at hver ungdom får et eget” behandlingsteam” rundt seg som fokuserer på den enkelte ungdoms behov og særegne problematikk/utfordringer.  Behandlingsteam består av fagansvarlig, ledelse og miljøterapeuter. I tillegg til behandlingsteamet forholder ungdommene seg til en vaktsjef og en koordinator som koordinerer aktivitetene til ungdommene gjennom dagen, samt en våken nattevakt. Vaktsjef og koordinator arbeider i medlever turnus, og er de som til enhver tid har oversikt over ungdommens aktive liv.

BOenheten vil gjennom sin miljøterapi, hvor brukermedvirkning, selvstendighet, grensesetting står sentralt, tilrettelegge for at ungdommene kan få mulighet til å arbeide med sine forandrings- og utviklingsprosesser. Behandlingen er ofte rettet mot å etablere positiv emosjonell utveksling, endre tenkning, holdninger og atferd, mestre sinne og aggresjon samt innlæring av prososiale ferdigheter. BOenheten har som mål å oppnå problemlette, økte sosiale og tankemessige ferdigheter, økt evne til problem og konfliktløsning, økt livskvalitet og økt evne til å drive egne aktiviteter.

BOenhetens leiligheter er også samlokalisert i en bygård i Oslo (St Hanshaugen) og Bergen (Sandviken) sentrum. At leilighetene ligger sentralt muliggjør at arbeidet med botrening og trening i å unngå negative miljøer kan gjennomføres der hvor ungdommen lever sine liv.

 

Barn i Villa et bofellesskap hvor barna bor sammen som en utvidet familie

Barn i Villa er et bofellesskap hvor barna bor sammen som en utvidet familie hvor våre medarbeidere ivaretar barnas daglige omsorg og trygghet.  Våre medarbeidere er foreldrenes «stedfortredere» for barna under oppholdet, gjennom å delta aktivt i barnas hverdag 24 timer i døgnet. Vårt overordna mål er å yte god omsorg, trygghet og forutsigbarhet gjennom tilrettelegging av den praktiske hverdagen for barnet. Vi legger opp til en tydelig og forståelig struktur med forutsigbare rutiner og en stabil medarbeidergruppe. Gjennom dagliglivets samhandling utvikles sosiale ferdigheter og mening skapes ved at barna inngår som en aktiv deltaker i fellesskapet. Gjennom strukturen, gjennom en dag, ligger utgangspunktet for læring knyttet til rutiner, planmessighet, forutsigbarhet, trygghet, samspill, kommunikasjon, evne til gjennomføring osv. Fellesskapet i omsorgsbasen/bofellesskapet vil fungere som en arena for både å lære nye ferdigheter, trene på ferdigheter som er mangelfulle, avlæring av negativ atferd, samt fokus på anerkjennelse og mestring. I tillegg til deltakelse i fellesskapet legges det til rette for individuell oppfølging, gjennom et tilpasset behandlingsopplegg for det enkelte barn. Vi har en personalgruppe som er dedikert til å være tilstede for barn og vi har våken nattevakt.

 

Add your comment

Recent works from my portfolio